Ponuka

Novinky

13.1.2019
Pokial vám nevyhovuje doručenie kurierom, spúštame posielanie balíkov aj cez GEIS POINT, stačí uviesť, pri objednávke do poznámky, mesto a výdajne miesto. Takto si môžete vybrať balík kedy vám to vyhovuje. https://www.baliky.sk/ na tejto stránke máte uvedené výdajné miesta kde sú k dispozícií.

13.1.2019

Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:
posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Hydroxid Draselný 40 % ( 30kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 30,00 € ( 25,00 € bez DPH )

Názov

Hydroxid draselný 40%

Špecifikácia

Chemický názov: POTASSIUM HYDROXIDE

CAS číslo:

- Hydroxid draselný: 1310-58-3

- Voda: 7732-18-5

EC číslo: 215-181-3

Stabilita: stabilný

Materiály, aby sa zabránilo: Kyseliny, akroleínu, alkoholy, hliník, chlór, halogenovaný

Skladovanie

Skladujte na suchom a chladnom mieste. Nesmie sa dostať do očí, na kožu, na oblečenie. Po manipulácii dôkladne umyte. Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

H290 Môže byť korozívna pre kovy.
H302 Škodlivý pri požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301 + P312 PO POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lekára/...
P303 + P361 + P353 Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
P304 + P340 Po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie.
P305 + P351 + P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.